THIỀN VIPASSANA LÀ GÌ? VIỆN NGHIÊN CỨU THIỀN VIPASSANA VRIDHAMMA

Thiền Vipassana là gì? Tải slide Thiền Vipassana Là Gì – Thiền Sư SN Goenka अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्‍ञसरणा। धम्मदीपा विहरथ धम्मसरणा

ĐỌC BÀI VIẾT