ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – CHƯƠNG 9 – VỀ ‘QUÁN’ (VIPASSANĀ): PHỔ THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑĀṆA)

– CHƯƠNG 9 – VỀ ‘QUÁN’ (VIPASSANĀ): PHỔ THÔNG TUỆ (SAMMASANA ÑĀṆA)[72]   Đối với những thiền sinh đã đạt

ĐỌC BÀI VIẾT

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – CHƯƠNG 12 – ĐẠT ĐẾN ĐẠO VÀ QUẢ TUỆ (MAGGA & PHALA ÑĀṆA SAMĀPATTI)

– CHƯƠNG 12 – ĐẠT ĐẾN ĐẠO VÀ QUẢ TUỆ (MAGGA & PHALA ÑĀṆA SAMĀPATTI)   Trong giai đoạn này

ĐỌC BÀI VIẾT

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – CHƯƠNG 13 – TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI) ĐẾN THIỀN VÔ SẮC (ARŪPA JHĀNA)

PHẦN II – CHƯƠNG 13 – TỪ NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI) ĐẾN THIỀN VÔ SẮC (ARŪPA JHĀNA)  

ĐỌC BÀI VIẾT

ÁNH SÁNG CỦA TUỆ – CHƯƠNG 15 – TÁN DƯƠNG NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI)

– CHƯƠNG 15 – TÁN DƯƠNG NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (ĀNĀPĀNASATI)   Đức Phật đã dạy rằng: Ānāpānassati bhikkhave

ĐỌC BÀI VIẾT