Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 12. (9,10/44) Vôtham – Vô Sân | Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

Video 12. (9,10/44) Vôtham – Vô Sân | Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Thiền Sư Mahāsī Sayādaw    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 17. Làm Thế Nào Để Dập Lửa Tham, Sân Và Si? | Khóa Thiền 31 Ngày (2012-2013) – Ngài U Pandita

Video 17. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẬP LỬA THAM, SÂN VÀ SI? | KHÓA THIỀN 31 NGÀY (2012-2013) – NGÀI

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 7. Tâm Tham Thứ 1 (s D Asan) | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 7. TÂM THAM THỨ 1 (S D ASAN) | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 9. Tâm Tham 1 Và 2_1 | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 9. TÂM THAM 1 VÀ 2_1 | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 10. Tâm Tham 1 Và 2_2 | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 10. TÂM THAM 1 VÀ 2_2 | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO    

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 12. 8 Tâm Tham | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 12. 8 TÂM THAM | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 13. Thuộc Tính Tâm Tham | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 13. THUỘC TÍNH TÂM THAM | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 5. Cặp Thứ 1: Tham (lobha) & Sân (dosa) | Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw -giảng Giải Kinh Thừa Tự Pháp

Video 5. CẶP THỨ 1: THAM (LOBHA) & SÂN (DOSA) | NGÀI THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW -GIẢNG GIẢI KINH THỪA

ĐỌC BÀI VIẾT