VIDEOS 9. TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN -PHẨM SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN| NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH -TƯƠNG ƯNG BỘ KINH PHẦN 2

Videos 9. Tương Ưng Nhân Duyên -Phẩm Sa-Môn, Bà-la-Môn| Ngài Thích Minh Châu Dịch -Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

ĐỌC BÀI VIẾT