Buổi 1: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Khai Giảng & Dẫn Nhập – Sư Thiện Hảo

BUỔI 1: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – KHAI GIẢNG & GIỚI THIỆU – SƯ THIỆN HẢO     Namo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 2: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo

BUỔI 2: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 3: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo

BUỔI 3: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 4: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo

BUỔI 4: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 5: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo

BUỔI 5: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT

Buổi 6: Lớp Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga – Sư Thiện Hảo

BUỔI 6: LỚP THANH TỊNH ĐẠO VISUDDHIMAGGA – SƯ THIỆN HẢO     Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa VISUDDHIMAGGO (Paṭhamo

ĐỌC BÀI VIẾT