LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 1: CAKKHUPALATTHERAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 1: CAKKHUPALATTHERAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO   DHAMMAPADA – PHÁP CÚ (Kệ

ĐỌC BÀI VIẾT

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 2: MATTHAKUNDALIVATTHU (TIẾP) – SƯ THIỆN HẢO

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 2: MATTHAKUNDALIVATTHU – SƯ THIỆN HẢO   DHAMMAPADA – PHÁP CÚ (Kệ

ĐỌC BÀI VIẾT

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 5&6: KALAYAKKHINIVATTHU & KOSAMBAKAVATTHU

LỚP KINH PHÁP CÚ DHAMMAPADA PALI – CÂU 5&6: KALAYAKKHINIVATTHU & KOSAMBAKAVATTHU – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY  

ĐỌC BÀI VIẾT