BÀI KINH THỨ NHẤT – MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ – KINH PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ NHẤT: MŪLAPARIYĀYASUTTAṂ (MN 1) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTAṂ – KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 2: SABBĀSAVASUTTA (MN 2) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT