BAYON – NGÔI ĐỀN CUỐI CÙNG ĐƯỢC XÂY DỰNG Ở ANGKOR, CAMPUCHIA

Các bức ảnh chụp với độ nét cao từ Bayon, ngôi đền cuối cùng được xây dựng ở Angkor – Campuchia, cho thấy kiến ​​trúc, bao gồm cả các Tượng Quán Thế Âm, các phù điêu chạm khắc trên các bức tường của ngôi đền, cùng với các thông tin và bản đồ khác.

01 Towers at Dawn at Bayon, Angkor, Cambodia
01 Towers at Dawn at Bayon, Angkor, Cambodia

 

02 Tower Faces at Bayon, Angkor, Cambodia
02 Tower Faces at Bayon, Angkor, Cambodia

 

03 Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia
03 Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia

 

04 Two Faces at Bayon, Angkor, Cambodia
04 Two Faces at Bayon, Angkor, Cambodia

 

05 Several Towers at Bayon, Angkor, Cambodia
05 Several Towers at Bayon, Angkor, Cambodia

 

06 Facing Towers at Bayon, Angkor, Cambodia
06 Facing Towers at Bayon, Angkor, Cambodia

 

07 Tower Face under the Sky at Bayon, Angkor, Cambodia
07 Tower Face under the Sky at Bayon, Angkor, Cambodia

 

08 Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia
08 Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia

 

09 View of Tower Faces at Bayon, Angkor, Cambodia
09 View of Tower Faces at Bayon, Angkor, Cambodia

 

10 Profile of Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia
10 Profile of Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia

 

11 Several Towers at Bayon, Angkor, Cambodia
11 Several Towers at Bayon, Angkor, Cambodia

 

12 The Faces at Dawn at Bayon, Angkor, Cambodia
12 The Faces at Dawn at Bayon, Angkor, Cambodia

 

13 Tower Face Close Up at Bayon, Angkor, Cambodia
13 Tower Face Close Up at Bayon, Angkor, Cambodia

 

14 Broken Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia
14 Broken Tower Face at Bayon, Angkor, Cambodia

 

15 Tower Face and Jungle Scene at Bayon, Angkor, Cambodia
15 Tower Face and Jungle Scene at Bayon, Angkor, Cambodia

 

16 Buddha Image at Bayon, Angkor, Cambodia
16 Buddha Image at Bayon, Angkor, Cambodia

 

17 Apasaras and Buddha Image at Bayon, Angkor, Cambodia
17 Apasaras and Buddha Image at Bayon, Angkor, Cambodia

 

18 Apsaras on Columns at Bayon, Angkor, Cambodia
18 Apsaras on Columns at Bayon, Angkor, Cambodia

 

19 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia
19 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia

 

20 Apsaras and Window at Bayon, Angkor, Cambodia
20 Apsaras and Window at Bayon, Angkor, Cambodia

 

21 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia
21 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia

 

22 Apsaras and Warriors at Bayon, Angkor, Cambodia
22 Apsaras and Warriors at Bayon, Angkor, Cambodia

 

23 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia
23 Apsaras Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia

 

24 Apsara Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia
24 Apsara Dancing at Bayon, Angkor, Cambodia

 

25 Apsara Head at Bayon, Angkor, Cambodia
25 Apsara Head at Bayon, Angkor, Cambodia

 

26 Apsara Head at Bayon, Angkor, Cambodia
26 Apsara Head at Bayon, Angkor, Cambodia

 

27 In a Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia
27 In a Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia

 

28 In a Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia
28 In a Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia

 

29 Descending from Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia
29 Descending from Chariot at Bayon, Angkor, Cambodia

 

30 Carrying the Wounded at Bayon, Angkor, Cambodia
30 Carrying the Wounded at Bayon, Angkor, Cambodia

 

31 ENtering the Battle at Bayon, Angkor, Cambodia
31 ENtering the Battle at Bayon, Angkor, Cambodia

 

32 Sailing on Tonle Sap at Bayon, Angkor, Cambodia
32 Sailing on Tonle Sap at Bayon, Angkor, Cambodia

 

33 Atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia
33 Atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia

 

34 King in Battle at Bayon, Angkor, Cambodia
34 King in Battle at Bayon, Angkor, Cambodia

 

35 Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia
35 Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia

 

36 Warriors with Shields at Bayon, Angkor, Cambodia
36 Warriors with Shields at Bayon, Angkor, Cambodia

 

37 Spearing the Enemy at Bayon, Angkor, Cambodia
37 Spearing the Enemy at Bayon, Angkor, Cambodia

 

38 Shooting from atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia
38 Shooting from atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia

 

39 Archers at Bayon, Angkor, Cambodia
39 Archers at Bayon, Angkor, Cambodia

 

40 Spaering at Bayon, Angkor, Cambodia
40 Spaering at Bayon, Angkor, Cambodia

 

41 Atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia
41 Atop an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia

 

42 Leading the Fight at Bayon, Angkor, Cambodia
42 Leading the Fight at Bayon, Angkor, Cambodia

 

43 Pressing Forward at Bayon, Angkor, Cambodia
43 Pressing Forward at Bayon, Angkor, Cambodia

 

44 Preparing to Kill at Bayon, Angkor, Cambodia
44 Preparing to Kill at Bayon, Angkor, Cambodia

 

45 Shooting an Arrow at Bayon, Angkor, Cambodia
45 Shooting an Arrow at Bayon, Angkor, Cambodia

 

46 Spearing from an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia
46 Spearing from an Elephant at Bayon, Angkor, Cambodia

 

47 Two under a Tree at Bayon, Angkor, Cambodia
47 Two under a Tree at Bayon, Angkor, Cambodia

 

48 Two Faces at Bayon, Angkor, Cambodia
48 Two Faces at Bayon, Angkor, Cambodia

 

49 Chiascura Faces at Bayon, Angkor, Cambodia
49 Chiascura Faces at Bayon, Angkor, Cambodia

 

50 Resting from Battle at Bayon, Angkor, Cambodia
50 Resting from Battle at Bayon, Angkor, Cambodia

 

51 At the Temple at Bayon, Angkor, Cambodia
51 At the Temple at Bayon, Angkor, Cambodia

 

52 Selling from Home at Bayon, Angkor, Cambodia
52 Selling from Home at Bayon, Angkor, Cambodia

 

53 Axes and Hammers at Bayon, Angkor, Cambodia
53 Axes and Hammers at Bayon, Angkor, Cambodia

 

54 Taking Dana to Temple at Bayon, Angkor, Cambodia
54 Taking Dana to Temple at Bayon, Angkor, Cambodia

 

55 Pig at Bayon, Angkor, Cambodia
55 Pig at Bayon, Angkor, Cambodia

 

56 Kitchen Scene at Bayon, Angkor, Cambodia
56 Kitchen Scene at Bayon, Angkor, Cambodia

 

57 Childbirth at Bayon, Angkor, Cambodia
57 Childbirth at Bayon, Angkor, Cambodia

 

58 Listening to Dhamma at Bayon, Angkor, Cambodia
58 Listening to Dhamma at Bayon, Angkor, Cambodia

 

59 Sacrificial Bull at Bayon, Angkor, Cambodia
59 Sacrificial Bull at Bayon, Angkor, Cambodia

 

60 Bird in the Tree at Bayon, Angkor, Cambodia
60 Bird in the Tree at Bayon, Angkor, Cambodia

Nguồn: https://www.photodharma.net/Cambodia/02-Bayon/02-Bayon.htm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *