Aṅguttara Nikāya

4. Rāgapeyyālaṃ –– Repeats for greed

502. Bhikkhus, knowing greed, you should develop eleven things. What eleven?

The first higher state of the mind, the scond higher state of the mind, the third higher state of the mind, the fourth higher state of the mind, the release of mind in loving kindness, the release of mind in compassion, the release of mind in intrinsic joy, the relese of mind in equanimity, the sphere of space, the sphere of consciousness and the sphere of nothingness. Bhikkhus, thoroughly knowing greed, these eleven things should be developed.

503.-511. Bhikkhud, thoroughly understanding greed, … re … for its diminution, … re … Dispelling, … re … Destruction, … re … fading, … re … disenchantment, … re … cessation, … re … benevolence, … re … and giving up thse eleven things should be developed.

512.-617. Bhikkhud, thoroughly understanding hatred, … re … Delusion, … re … anger, … re … the grudging nature, … re … spitefulness, … re … mercilessness, … re … selfishnes, miserliness, envious nature, … re … hypocrisy, … re … craftiness, … re … intoxication, … re … and negligence, for its diminution, … re … Dispelling, … re … Destruction, … re … fading, … re … disenchantment, … re … cessation, … re … benevolence, … re … and giving up these eleven things should be developed.

The Blessed One said thus and those bhikkhus delighted in the words of The Blessed One.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *