Aṅguttara Nikāya
009 Samaṇavaggo –– Recluses

1. Bhikkhusuttaṃ –– On a bhikkhu

009.01. Bhikkhus, with the destruction of seven things, there is a bhikkhu. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, with the destruction of these seven things, there is a bhikkhu.

2. Samaṇasuttaṃ –– A recluse

009.02. Bhikkhus, with the quietening of seven things, there is a recluse. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, with the quietening of these seven things, there is a recluse.

3. Brāhmaṇasuttaṃ –– A Brahmin

009.03. Bhikkhus, with the turning out of seven things, there is a Brahmin. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, with the turning out of these seven things, there is a Brahmin.

4. Sottiyasuttaṃ –– Mental health

009.04. Bhikkhus, with the vanishing of seven things, there is mental health. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, with the vanishing of these seven things, there is mental health.

5. Nhātakasuttaṃ –– Washed

009.05. Bhikkhus, with the washing off of seven things, there is cleansing. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, with the washing off of these seven things, there is a cleansing.

6. Vedagūsuttaṃ –– Knowing the highest

009.06. Bhikkhus, knowing seven things, there is highest knowledge. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, knowing these seven things, there is highest knowledge.

7. Ariyasuttaṃ –– Nobility

009.07. Bhikkhus, when far from seven things, there is Nobility. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, when far from these seven things, there is Nobility.

8. Arahāsuttaṃ –– Far from

009.08. Bhikkhus, when far from seven things, there is Nobility. What seven?

The view of a self, doubts, clinging to virtues, greed, hate, delusion and measuring. Bhikkhus, when far from these seven things, there is Nobility.

9. Asaddhammasuttaṃ –– Unrighteous

009.09. “Bhikkhus, these seven are unrighteous. What seven?

Lack of, faith, shame, remorse, learning, mindfulness and wisdom and also becoming lazy.

Bhikkhus, these seven are unrighteous”.

10. Saddhammasuttaṃ –– Righteous

009.10. “Bhikkhus, these seven are righteous. What seven?

Having faith, shame, remorse, learning, aroused effort mindfulness and wisdom.

Bhikkhus, these seven are righteous”.

* Pāli: Source from SLTP; English: Main Translation by Sister Upalavanna

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *